Or
Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO LEVEL X
§1
Informacje ogólne
 1. Sklep Internetowy Level X dostępny jest pod adresem internetowym www.levelx.pro prowadzony przez Bartosz Palewski Premium Consulting (adres prowadzenia działalności gospodarczej: dr. Koletek 11, 31-069 Kraków) wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7743096053, REGON: 141751560, adres poczty elektronicznej: biuro@levelx.pro
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, przy czym dotyczy on sprzedaży detalicznej (pojedynczych sztuk oferowanych produktów). W przypadku zamiaru hurtowego zakupu Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy, Zamówienie wymaga uprzedniego kontaktu z Usługodawcą, a sprzedaż odbywa się na odrębnych od niniejszego regulaminu warunkach ustalonych indywidualnie przez strony.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw konsumentów. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.
§2
Słowniczek
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Usługodawca – Marcina Rybczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Rybczyński „Level X” (adres prowadzenia działalności gospodarczej: dr. Judyma 5, 22-100 Chełm) wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5632179958, REGON: 061632913, adres poczty elektronicznej: biuro@levelx.pro
Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem elektronicznym: www.levelx.pro
Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
Zasób Sklepu Internetowego – całokształt treści informacyjnej Sklepu Internetowego w postaci informacji pisemnych, grafik, animacji, filmów wideo i innych utworów multimedialnych
Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego.
Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez podanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
Konto Użytkownika – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonym zamówieniu, utworzony dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się i dostępny dla Użytkownika po jego zalogowaniu.
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
§3
Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin. Sklep Internetowy oraz Zasób Sklepu Internetowego udostępnianie są Użytkownikom bezpłatnie, a korzystanie z nich (w tym przede wszystkim zapoznawanie się z treściami tam prezentowanymi, a także korzystanie z Usług Elektronicznych) jest możliwe po wpisaniu adresu elektronicznego www.levelx.pro Wszystkie informacje i treści zawarte na stronie Sklepu Internetowego zostały zebrane i opracowane przez Usługodawcę w dobrej wierze.
 2. Usługodawca informuje, że Sklep Internetowy zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej zgody Usługodawcy (ewentualnie właściwych osób trzecich) jest zabronione.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Sklepu Internetowego jeżeli powstały one nie z winy Usługodawcy.
§4
Usługi elektroniczne
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Użytkownika, Formularz Zamówienia _________________________-
 2. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj sią”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, hasło _______________
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W przypadku Użytkowników, będących konsumentami niezbędne jest również podanie numeru PESEL, a w przypadku podmiotów niebędących konsumentami: numeru NIP.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych odbywa się nieodpłatnie.
 5. Konto Użytkownika zakładane jest na czas nieoznaczony
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
§5
Warunki techniczne
 1. Ze Sklepu Internetowego może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon, albo inne urządzenie multimedialne tego typu wyposażony w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Flock, Google Chrome lub podobną) z opcją akceptowania plików cookies. Dostęp do Sklepu Internetowego możliwy jest również przy wykorzystaniu multimedialnych urządzeń wielofunkcyjnych. Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP z którego łączy się użytkownik ze stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje dotyczące lokalizacji oraz sposobie usuwania plików cookies są zależne od rodzaju przeglądarki i opisane w dokumentacji do przeglądarki. Sklep Internetowy nie będzie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików Cookies.
 2. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz odpowiada za wszelkie działania wykonywane na stronie Sklepu Internetowego po zalogowaniu, w tym złożone Zamówienia w Sklepie Internetowym. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, hasła dostępowego lub Konta Użytkownika przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa oraz
  2. wylogowania się ze Sklepu Internetowego po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika.
 3. W celu zakończenia korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili w zakładce Profil na swoim Koncie Użytkownika wybrać opcję „Wyloguj się”.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze Sklepu Internetowego poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu Internetowego.
§6
Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Sklep Internetowy funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy techniczne. Usługodawca nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca może w każdym czasie zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Sklepu Internetowego lub jego niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację Sklepu Internetowego oraz z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, Usługodawca prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e – mail: biuro@levelx.pro
 4. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika po jego uprzednim aktywowaniu przy wskazaniu loginu i hasła.
 5. Każde Konto Użytkownika należy aktywować poprzez postępowanie zgodne z instrukcją zawartą w wiadomości wysłanej na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Użytkownik jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o każdej zmianie swojego adresu e-mail wykorzystywanego na potrzeby korzystania ze Sklepu Internetowego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:
  1. wykorzystywania Sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
  2. wykorzystywania Sklepu Internetowego w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
  3. wykorzystywania Sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
  4. wykorzystywania Sklepu Internetowego w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.; (e) wykorzystywania, bez pisemnej zgody Usługodawcy, Sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
  5. wykorzystywania Sklepu Internetowego w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
  6. wykorzystywania Sklepu Internetowego w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub inne działania, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
  7. wykorzystywania Sklepu Internetowego do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania z Sklepu Internetowego lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami typu flooding i działaniami hakerskimi;
  8. wykorzystywać informacje i materiały zamieszczone w Sklepie Internetowym w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Usługodawcy;
  9. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób powodujący przeciążanie łącza;
  10. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób powodujący naruszenie interesów Usługodawcy;
  11. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
  12. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Użytkownik nie może w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzić bezpośredniej ani pośredniej reklamy produktów i usług, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku naruszania zasad korzystania ze Sklepu Internetowego określonych w Regulaminie, w tym zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem korzystaniu ze Sklepu Internetowego lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Użytkownika, Usługodawca uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do Sklepu Internetowego takiemu Użytkownikowi, a także usunie takie treści.
 9. Poza wypadkami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkowników, w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
§7
Prawa własności intelektualnej
 1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych na stronie Sklepu Internetowego oraz prawa własności przemysłowej przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów Sklepu Internetowego pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty) o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
 4. Żadna część Sklepu Internetowego, zawarte na niej informacje lub materiały nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych, transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§8
Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem oraz funkcjonowaniem Sklepu Internetowego należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: buiro@levelx.pro
 2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Użytkownika (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika nie będą uwzględniane przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz Użytkownikiem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona co do zasady w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy po wykonanym wcześniej zakupie towarów w terminie 14 dni od zakupu ponosząc koszty logistyczne przesyłki oraz zwracając towar w stanie nie wskazującym na jego używanie
§9
Warunki zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta Użytkownika, a także (w przypadku braku posiadania Konta Użytkownika) poprzez zaprzestanie używania Usług.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.
§10
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2016r